Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε συνεργείο αυτοκινήτων

Petrou Ilias-Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/044F1F50-9E4A-4F00-BCB7-8BE2E39F8377
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ηλίας-Κωνσταντίνος Πέτρου, "Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε συνεργείο αυτοκινήτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99899
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Είναι ευρέως γνωστό ότι όλες οι εργασίες που υφίστανται στην σύγχρονηκοινωνία, ανεξαρτήτως φύσεως, εμπεριέχουν κινδύνους άλλες σε μεγαλύτεροκαι άλλες σε μικρότερο βαθμό. Τα προηγούμενα χρόνια ο άνθρωπος έπειτααπό μια σειρά ατυχημάτων ή προβλημάτων που εμφανίστηκαν στουςεργαζομένους σε διάφορους εργασιακούς τομείς προσπάθησε να καταγράψειτους κινδύνους που συντέλεσαν στην εμφάνιση αυτών των αρνητικώνεπιπτώσεων, να τους μελετήσει και εν συνεχεία να λάβει μια σειρά μέτρων ώστενα μπορέσει να τους περιορίσει, αν όχι, να τους εξαλείψει. Η εργασία σεσυνεργείο αυτοκινήτων δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση καθώς είναιιδιαίτερα απαιτητική και λόγω ορισμένων παραμέτρων εγκυμονεί πολλούςκινδύνους.Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο αρχικά την αναγνώριση και τηνκαταγραφή των κινδύνων με τους οποίους έρχονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοικατά την εργασία τους σε συνεργείο αυτοκινήτων, και εν συνεχεία την ενδελεχήανάλυση τους ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στην ρίζα των προβλημάτωνπου δημιουργούνται. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προτείνουμεμέτρα για τον άμεσο περιορισμό τους σε όταν οι κίνδυνοι εμφανιστούν (μέτραπροστασίας), αλλά και μέτρα για να προλάβουμε την εμφάνιση τους εξαρχής(μέτρα πρόληψης).Αρχικά, στο 1ο κεφάλαιο γίνεται ο ορισμός του επαγγελματικού κινδύνου καιαναφέρονται τα στάδια εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου ώστε να γίνουναντιληπτά τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκαν οι κίνδυνοι που καταγράφηκανκαι στην συνέχεια θα αναλυθούν. Επιπλέον γίνεται αναφορά στα δικαιώματακαι στις υποχρεώσεις που έχουν οι εργαζόμενοι αλλά και οι εργοδότες στασυνεργεία αυτοκινήτων ώστε σε περίπτωση που καταγραφεί κάποια δυσμενήκατάσταση ως απόρροια κάποιου κινδύνου να μπορεί να ορισθεί ο υπεύθυνοςγια την εμφάνιση της και να καταμεριστούν ορθά οι ευθύνες. Τέλος γίνεταιαναφορά στα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας που οφείλει κάθε συνεργείο ναδιαθέτει ώστε να μπορεί να λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.Προχωρώντας στο 2ο κεφάλαιο καταγράφονται οι εργασίες πουπραγματοποιούνται σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων καθώς και ο εξοπλισμόςπου χρησιμοποιείται για την εκτέλεση τους. Από την εκτέλεση των παραπάνωεργασιών παρατηρήθηκαν ορισμένοι κίνδυνοι οι οποίοι καταγράφηκαν σε μιασχετική λίστα και έγινε μια στοιχειώδης ανάλυση τους. Επιπροσθέτωςπαρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία από ατυχήματα που έχουν συμβεί ταπροηγούμενα χρόνια σε συνεργεία αυτοκινήτων λόγω των κινδύνων πουαναφέρθηκαν, ώστε να δοθεί μια πρώτη εικόνα των αρνητικών επιπτώσεωναπό την ύπαρξη τους και να γίνει ευρέως αντιληπτό πόσο σημαντικός είναι οπεριορισμός τους .Μπαίνοντας στο 3ο κεφάλαιο της διπλωματικής αυτής εργασίας γίνεταιαναφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας(ΥΑΕ) σήμερα ώστε να γίνει κατανοητό πώς οφείλει να λειτουργεί κάθεεργασιακός χώρος και ποιες υποχρεώσεις έχει ο εργοδότης ώστε η επιχείρησητου να είναι νόμιμη και ασφαλής. Ακολούθως αναλύεται η μέθοδος τωνδιαγραμμάτων «φραγμών-απειλών-κινδύνων» (bow ties) όπως και η βοηθητικήμέθοδος job hazard analysis που θα χρησιμοποιηθούν παρακάτω. Περνώντας από την θεωρία στην πράξη, για κάθε κίνδυνο ξεχωριστά κατασκευάζονταιδιαγράμματα «φραγμών-απειλών-κινδύνων» (bow-ties) τα αποτελέσματα τωνοποίων συνοψίζονται και ποσοτικοποιούνται στον πίνακα της μεθόδου jobhazard analysis. Με την βοήθεια αυτών των μεθόδων θα μπορέσουμε νακαταγράψουμε την σοβαρότητα των κινδύνων και να προτείνουμε μέτραπρόληψης και προστασίας για την αντιμετώπιση τους.Συνεχίζοντας στο 4ο κεφάλαιο πραγματοποιείται πλήρης αναφορά στηνδεύτερη κύρια μέθοδο ανάλυσης κινδύνων που θα χρησιμοποιήσουμε, τηνμέθοδο των δέντρων αστοχιών (fault trees). Ύστερα γίνεται εφαρμογή τηςμεθόδου για κάθε ένα κίνδυνο ξεχωριστά και κατασκευάζονται τα αντίστοιχαδέντρα αστοχιών. Με αυτήν την μέθοδο μπορούμε να αναλύσουμε τουςκινδύνους σε βάθος και να φτάσουμε πιο κοντά στη δημιουργία τους ώστε ναγίνουν αντιληπτά τα γεγονότα που μας οδήγησαν στην εμφάνιση τους. Μεαυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ορίσουμε τις ενέργειες που πρέπει νακάνουμε για να αποφύγουμε την εμφάνιση τους στα συνεργεία αυτοκινήτων.Ολοκληρώνοντας, στο 5ο και τελευταίο κεφάλαιο και συνοψίζοντας τααποτελέσματα των μεθόδων που εφαρμόστηκαν για την εκτίμηση και τηναξιολόγηση των κινδύνων στο 3ο και στο 4ο κεφάλαιο, καταγράφονται τασυμπεράσματα που προκύπτουν και αναφέρονται προτάσεις για τηναντιμετώπιση τους ώστε τα συνεργεία αυτοκινήτων να γίνουν ασφαλέστερα γιατους εργαζόμενους τους κ

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά