Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Νεοφυείς επιχειρήσεις (Startups): Προκλήσεις και παράγοντες επιτυχίας

Samara Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7A25FC62-3DBF-46D6-A14D-DDFD4EBC3E09
Έτος 2024
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Σαμαρά, "Νεοφυείς επιχειρήσεις (Startups): Προκλήσεις και παράγοντες επιτυχίας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99998
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων (startups) αποτελεί έναν από τους βασικούς κινητήρες οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, το οικοσύστημα των startups έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, παρά τις διάφορες οικονομικές προκλήσεις. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάλυση των μηχανισμών χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων στη χώρα μας στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης τους, στην καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και των παραγόντων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και βιωσιμότητά τους.Στο πλαίσιο της εργασίας γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση των κύριων χαρακτηριστικών των νεοφυών επιχειρήσεων και των μηχανισμών χρηματοδότησης στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης τους. Το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις αποτελεί μέρος της έρευνας, με πρωταρχικό στόχο τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των προκλήσεων των νεοφυών επιχειρήσεων, ιδίως ως προς τις πηγές χρηματοδότησης και τους παράγοντες της ανάπτυξής τους.Με την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου, παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των ιδρυτικών ομάδων, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως η έλλειψη χρηματοδότησης, η δυσκολία πρόσβασης στην αγορά και τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τα στοιχεία που συμβάλλουν στην επιτυχία των startups, όπως η ποιότητα της ομάδας, η χρηματοδότηση και η δικτύωση. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας της ανάπτυξης είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση ενώ ακολουθεί η πρόσβαση σε ταλέντα, η συνεργασία, η δικτύωση με το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και η εκπαίδευση ιδρυτών και εργαζομένων.Η ανάλυση δείχνει ότι οι νεοσύστατες επιχειρήσεις με ιδρυτές με προηγούμενη εμπειρία τείνουν να επιτυγχάνουν μεγαλύτερο ύψος χρηματοδότησης.Επιπλέον, η ανάλυση επιβεβαιώνει τη συσχέτιση μεταξύ των προκλήσεων με τους παράγοντες της χρηματοδότησης και με τους παράγοντες της ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων και παρέχει ανατροφοδότηση ως προς τις πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη βιβλιογραφία.Με βάση τα συμπεράσματα της έρευνας, διατυπώνονται προτάσεις για την υποστήριξη της ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων και του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση και η καθοδήγηση είναι οι πιο σημαντικές στρατηγικές υποστήριξης για νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι κυβερνητικοί φορείς είναι ωφέλιμο να οργανώσουν συναντήσεις δικτύωσης για νεοσύστατες επιχειρήσεις με επενδυτές προκειμένου να διευκολύνουν τη συνεργασία τους και να υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους. Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας και τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα υποστηρίζουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις στα πρώτα τους βήματα μέσω καθοδήγησης και παροχής συμβουλών. Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να συμβάλει στην κατανόηση του τοπίου των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και να παράσχει χρήσιμες κατευθύνσεις για την υποστήριξη και ανάπτυξή τους. Περαιτέρω έρευνα προτείνεται σχετικά με τα μέτρα πολιτικής που απαιτούνται για τη στήριξη του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά